SADR�AJ

  1. Od masona do mentalnih projekcija
  2. Svi na�i "kontakti"
  3. Piramida moći na Planeti
  4. Tragovima Atlantide
  5. Kosmička misija Maja
  6. Misterija Anasazija
  7. Civilizacije prije početka "zvanične" historije
  8. Bosanska piramida Sunca
  9. Bosanska dolina piramida

        OBJAVLJENE KNJIGE

  • Informacije o objavljenim knjigama, izdavačima i načinu naručivanja

        KONTAKT E-MAIL

        info@alternativnahistorija.com

 

BOSANSKA DOLINA PIRAMIDA

U izdanju je knjiga "Bosanska dolina piramida - naučna argumentacija za postojanje prvog evropskog piramidalnog kompleksa" - April 2006, ilustrirano sa 120 kolor fotografija, izdavač Mauna Fe, Sarajevo, kupovina preko www.interliber.com

 

FONDACIJA "ARHEOLO�KI PARK: BOSANSKA PIRAMIDA SUNCA"

Sve informacije u vezi sa aktivnostima Fondacije �Arheolo�ki park: Bosanska piramida Sunca� mogu se naći na slu�benoj adresi: www.piramidasunca.ba

 

O KONCEPTU ALTERNATIVNE HISTORIJE

Ambiciozni vi�etomski ciklus "Alternativne historije" nudi alternativu oficijelnim istinama se�uci duboko u pro�lost i obja�njavajuci sada�nji trenutak i perspektive ljudske civilizacije.

"Alternativna historija" je upravo ono �to i naslov sugerira: alternativa "istinama" koje se serviraju javnosti od strane medija i elita koje, iza scene ili otvoreno, vladaju svijetom od pamtivjeka. Na takvim, netačnim ili nepotpunim informacijama, zasnovane su historijske knjige kojima su elite/oligarhije manipulirale većinom.

"Alternativna historija" je i vodič kroz malo poznata dostignuća savremenih istraivanja svjesnog i du�evnog od strane niza naučnih institucija i obavjetajnih agencija u SAD.

A sve sa namjerom da pojedinca, svaku ljudsku du�u, podsjeti na znanja skrivena duboko u nama. I na sve ono sto treba da u�ivamo tokom ovog �ivotnog iskustva: osjećaj slobodnog izbora, oslobođenje od straha, ljubav kao model pona�anja.

 

USLOVI KORI�TENJA

Ovaj web site nije komercijalan niti za profit. Sve informacije, fotografije i zaključci nastali autorovim istra�ivačkim radom i putovanjima, se mogu slobodno koristiti, citirati ili prepisivati bez ikakvih ograničenja. Čitanje, �tampanje i distribucija je po�eljna. Autor nema iluzija da "posjeduje znanje." Njegov osnovni motiv je da podijeli teze, ideje i pitanja sa �to �irim brojem korisnika. Sve sugestije su dobrodo�le.

Proteklih 7.000 godina je historija manipulacija čovjekom u kojoj se on dr�i potpuno odsječen od drevnih znanja i svoje istinske duhovne su�tine.      Za obja�njenje drevnih civilizacija i njihovih građevinskih kompleksa nije dovoljno na�e limitirano, trodimenzionalno vidjenje svijeta.      �Alternativna historija� nudi novu teoriju koja spaja dva svijeta: spiritualni i materijalni. U harmoničnom plesu se povezuju zabranjena arheologija, sakralna geometrija, astroarheologija, arheokriptografija, geomagnetna strujanja Planete i nova, vi�edimenzionalna umjetnost.     

Tom I Tom II Tom III Tom IV Tom V Tom VI Tom VII Tom VIII

 

O AUTORU

Semir Osmanagić �ivi u Houstonu (SAD). Autor je ambicioznog vi�etomnog ciklusa "Alternativna historija". Pojedini tomovi su objavljivani kao knjige u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Estoniji i Sjedinjenim Američkim Dr�avama. Kroz svoj istra�ivački rad i posjete mnogobrojnim drevnim gradovima �irom svijeta radikalno mijenja oko�tala shvatanja antropologije, historije civilizacija i teorije evolucije. Pro�lost i budućnost čovječanstva dobivaju nove dimenzije kroz prizmu spitirualnih, arheoastronomskih i građevinskih uzleta niza Planetarnih civilizacija.

Autor
osmanagic@msn.com
Call me!

� 2005-2006 Sam Osmanagich

E-mail to Webmaster